Smink, testat på djur, plågsamt, elakt och till ingen nytta!

Det här försöksdjuret har utsatts för giftighetstester under lång tid. Foto: PETA

Det här försöksdjuret har utsatts för giftighetstester under lång tid. Foto: PETA Kemikalier är en del av vår vardag. Att det finns kemikalier i våra hudvårdsprodukter, kosmetika och rengöringsprodukter och i luftföroreningar från t ex bilavgaser, kanske vi tänker på då och då. Men visste du att du utsätts för kemikalier även från textilier, olika förpackningar och att datorn du sitter vid just nu kan utsöndra kemikalier?

Kemikalieanvändningen har ökat explosionsartat sedan 1930-talet, och ökningen fortsätter. Och ända sedan 1930-talet har allt fler djurtestmetoder utvecklats för att undersöka riskerna för oss människor.

Här hittar du de vanligaste djurtesterna.ÖgonirritationÖgonirritationstester görs för att undersöka om ett ämne orsakar irritation eller korrosion (frätskador som inte läker) på ögat. Ibland studeras även läkningsprocessen. EU:s kosmetika-lagstiftning förbjuder numera att kosmetika- och hygienprodukter och råvaror till sådana produkter, testas i ögonen på djur. Men för andra kemikalier görs sådana djurtester fortfarande.

Hur går djurtesterna till


Djurslag
: Vanligen kanin. Albinokaniner är det vanligast, eftersom de har relativt stora och pigmentfria ögon där skador syns tydligt De har också låg produktion av tårvätska och dåliga blinkreflexer, vilket gör att testämnet stannar i ögat.
Antal djur: Det finns fler olika standardiserade djurtestmetoder. I OECD:s testriktlinje rekommenderas att minst tre djur ska användas för en första studie. Om resultatet är osäkert eller om man av andra skäl tycker att det behövs, bör ytterligare djur användas. Om ämnet är mycket irriterande räcker det med en kanin.
Hur testerna går till: Kaniner spänns fast i en låda, eller hålls fast i en ställning. Testämnet, ofta i koncentrerad form, droppas innanför det nedre ögonlocket på ett öga på varje kanin. Det andra ögat används som kontroll. Om det är en sprayprodukt som ska testas rekommenderas att det ögat sprayas med produkten i en sekund från tio centimeters avstånd. Ett ämne som är mycket irriterande kan sköljas bort efter ett par sekunder. Om kaninens öga är så svårt skadat att man bedömer att det inte kommer att läka, kan kaninen avlivas, annars kontrolleras ögat vid fastställda tidpunkter under fyra till 21 dygn.
Skador som djuren får: Rodnad eller missfärgning av ögat, svullna ögonlock, sår och rinnande ögon.Smärtlindring används sällan, eftersom det kan påverka testresultatet. Det händer att fastspända kaniner bryter ryggen i sina försök att komma undan smärtan.
Kritik mot djurtesterna : Tester på kaninögon kritiseras inte bara för sin grymhet utan även av vetenskapliga skäl. Kaniners ögon är mer känsliga än människors. Resultatet beror dessutom på personalens bedömningar vid visuella kontroller.HudirritationHudirritationstesterna ska visa om ett ämne orsakar irritation eller korrosion (frätskador som inte läker) där ämnet lagts på huden och även hur skadorna läker. Testerna utfördes tidigare oftast på kaniner, men nu finns alternativa testmetoder som godkänts inom EU. De har fortfarande inte godkänts för användning internationellt, så djurtester förekommer fortfarande.

Hur går djurtesterna till

Djurslag: Vanligen Kanin. Olika djurslag kan användas, men albinokaniner rekommenderas i testriktlinjerna. Ibland är det kaniner som redan använts i ögonirritationstester, som också utsätts för hudirritationstester.
Antal djur: Minst 3 per ämne som ska testas.
Hur testerna går till: Det finns många olika hudirritationstestmetoder där djur används. Vid den vanligaste djurtestmetoden rekommenderas att en engångsdos av testämnet läggs på djurens rakade ryggar, som sedan täcks av förband (tättslutande eller löst beroende på substansen som testas).
     Efter ca fyra timmar tas förbandet bort och efter ytterligare 30-60 minuter görs en första kontroll av huden. Kontroller görs därefter varje dygn, för att notera om huden uppvisar rodnad, svullnad, bölder eller sår. Kontrollen fortsätter tills man vet om skadan är permanent eller läker. 
Skador som djuren kan få: Hudrodnad, svullnad, inflammationer och blåsor på huden.
Kritik mot djurtesterna: Det finns stora skillnader mellan djurhud och människohud, de är olika uppbyggda.  Vi har ju t.ex. inte tjock päls som kaninerna har.Akut (omedelbar) giftighetAkuta giftighetsstudier görs för att undersöka vid vilken dos ett ämne är så giftigt att de människor som får i sig det kan dö av en engångsdos. Sedan mars 2009 är det förbjudet utföra akuta giftighetstester på djur för att testa kosmetika och hygienprodukter (inklusive råvarorna) som ska säljas inom EU. Däremot kräver EU:s nya kemikalielagstiftning att tusentals kemikalier ska testas i akuta giftighetsstudier att få registreras. Forska Utan Djurförsök har gett stöd till ett projekt som kan komma att leda till att djurtesterna för akut oral giftighet helt kan ersättas med alternativ om några år.

Det finns akuta giftighetstester där djuren får i sig ämnet via munnen (oralt toxicitetstest), men även testmetoder för att undersöka giftighet vid inhalation och tester där ämnet läggs på huden (akut dermal toxicitet). För kemikalier krävs ofta att minst två administrationsvägar (ofta oralt + inhalation eller dermal administration) testas.


Hur går djurtesterna till

Akut oral giftighet (akut toxicitet vid tillförsel genom munnen)

Djurslag : I akuta orala giftighetsstudier används vanligen råttor. Ibland används en grupp gnagare och en grupp icke-gnagare, t.ex. hundar
Antal djur: 15-30 djur per testämne
Hur går testerna till: Normalt används flera grupper av djur, som får olika doser av ämnet som ska testas. Djuren får en engångsdos av ämnet genom en sond direkt i magen. Djuren observeras under upp till 14 dagar, varefter alla levande djur avlivas, och alla obduceras.
Symptom som registreras: Eftersom man vill veta hur stor dos som behövs för att orsaka förgiftningssymptom, är testet alltid plågsamt för åtminstone en del av djuren i varje test. Djuren kan reagera olika beroende på vad som testas. En del ämnen gör djuren medvetslösa. Av andra blir djuren stressade och exalterade. Vissa ämnen ger kramper eller orsakar blödningar. Andra symptom är förändrat blodtryck, viktförlust, onormal salivproduktion, skador på inre organ, andningsproblem, kramper, blödningar från ögon och nos, hår som reser sig, skakningar, diarré, koma och ibland död.


Akut giftighet vid inhalering (akut inhalationstoxicitet)

Djurslag: I akuta inhalerings-giftighetsstudier används vanligen råttor.
Antal djur: minst 10-50 djur per testämne
Hur går testerna till: Djurens stängs in i en liten behållare där de utsätts för olika koncentrationer av ämnet i inandningsluften under normalt 4 timmar. Djuren observeras under upp till 14 dagar, varefter alla levande djur avlivas, och alla obduceras.
Symptom som registreras : Andningsproblem, förändrat blodtryck, viktförlust, onormal salivproduktion, skador på inre organ, andningsproblem, kramper, blödningar från ögon och nos, hår som reser sig, skakningar, diarré, koma och ibland död.


Akut dermal giftighet (akut dermal toxicitet)

Djurslag: I akuta dermala giftighetsstudier används vanligen råttor och kaniner.
Antal djur: Minst 10-15 djur per testämne
Hur går testerna till: Djurens får en engångsdos av ämnet placerat på den rakade huden, för att se om substansen tränger in i kroppen och orsakar förgiftningssymptom. Djuren observeras under upp till 14 dagar, varefter alla levande djur avlivas, och alla obduceras.
Symptom som registreras: Exempel på förgiftningssymptomen: förändrat blodtryck, viktförlust, onormal salivproduktion, skador på inre organ, andningsproblem, kramper, blödningar från ögon och nos, hår som reser sig, skakningar, diarré, koma och ibland död. Dessutom risk för irritation, svullnad, sårskador och frätskador på appliceringsstället.


Kritik mot alla akuta giftighetstester på djur: Förrutom att testerna är mycket plågsamma så har akuta giftighetsstudier på djur också kritiserats för att resultaten av tester av samma ämne kan variera väldigt mycket beroende på djurslag, kön, ålder och faktorer som vilket burspån och mat som använder. Resultaten är inte alltid överensstämmande med känd giftighet för människor. 


                          

Längre giftighetsstudier


Längre toxicitetsstudier görs för att undersöka om ett ämne ger akuta förgiftningssymptom eller dödar djuren när de får i sig ämnet vid upprepade tillfällen. Oftast görs både en oral test, där djuren får ämnet genom munnen, och hudtest eller inhalationstest. Testerna kan pågå i 28 dagar, 90 dagar eller upp till flera år med dosering dagligen. Dessa djurtester är undantagna i EU:s förbud mot djurtester av råvaror till kosmetika och hygienprodukter


Hur går djurtesterna till

Djurslag: Vanligen råttor, men även hundar kan förekomma som andra art vid orala tester. Vid hudtester kan även marsvin och kaniner förekomma.
Antal djur: 40-80 råttor och/eller 32 hundar vid oralt test; minst 40-50 djur vid inhalations- och hudtest.
Hur testerna går till: Djurens får upprepade doser av ämnet i maten, genom en sond direkt i magen eller så får de inandas ämnet eller får det lagt på huden. Testerna kan pågå i upp till 28 dagar (”subakuta tester”), 90 dagar (”subkroniska tester”), månader, eller upp till flera år (”kroniska studier = testet pågår i mer än 3 månader).
Symptom som registreras: Hur djuren reagerar på det som testas beror på vad det är för typ av ämne och hur höga doser de för. De högsta doserna är beräknade för att djuren ska visa symptom. Symptom som förekommer: förändrat blodtryck, viktförlust, onormal salivproduktion, anemi, aggression, försvagade muskler, hår som reser sig, skakningar, diarré, kräkningar (hundar) koma och ibland död.  

             

Dålig överensstämmelse människa – djur

Redan för 30 år sedan visades i ett försök att jämföra djurdata med humandata, att endast 25% av de giftiga effekter som man fann bland försöksdjuren skulle förväntas som biverkningar hos människa och att vissa biverkningar var unika för människan. Andra biverkningar var unika för de olika djurarterna som användes.

I en omfattande studie från 2007 analyserade man 221 studier där man använt drygt 7.000 djur i forskning om behandlingar för sex olika sjukdomar. Resultaten visade att i över hälften av djurförsöken misslyckades man med att förutse effekterna på människa.Fler och fler fall visar hur förödande det kan vara att sätta för stor tilltro till djurförsök.

Det antiinflammatoriska läkemedlet Vioxx drogs bort från marknaden 2004 efter att ha orsakat mer än 140.000 hjärtinfarkter och hjärnblödningar och var skulden till 60.000 människors död i USA. Inte minst för människans skull behöver bättre testmetoder utvecklas.

Faktum är att det bara är ca 10 procent av de läkemedel som visat sig lovande i djurtester, som kommer ut på marknaden. De andra 90 procenten dras tillbaka eftersom de visar sig ha skadliga eller oönskade effekter, eller så fungerade de helt enkelt inte när de väl testas på människor. Det säger en del om skillnaderna mellan djur och människa.

Kritiken mot djurtesterna växer, inte bara för att de är plågsamma, utan även för att det visat sig att djuren inte är särskilt bra modeller för oss människor. Men framför allt eftersom djurtesterna är väldigt dyra och tar lång tid.

Källa: http://forskautandjurforsok.seFörsöksdjur.


Kommentarer
Postat av: Fashionistan

Förlåt för att jag skrev ett så långt inlägg. Men jag tycker detta är viktigt, tycker inte du det?

2010-07-12 @ 15:35:01
URL: http://modefashionistan.blogg.se/
Postat av: Sara

Gud vad hemskt!! Stakars djur. Jag önskar att dom kan sluta med att testa smink på djuren. Dom vet ju inte vad som händer. Nu tänker jag börja använda smink som inte är testat på djur. Vet du något bra märke?

2010-07-12 @ 15:55:27
Postat av: Fashionistan

Yves rocher, vet jag är miljövänliga och inte djurtestade.

2010-07-12 @ 17:17:39
URL: http://modefashionistan.blogg.se/
Postat av: Sanna

det är verkligen fruktansvärt med tester på djur..mår illa bara jag tänker på det

2010-07-12 @ 18:58:32
URL: http://moonzanna.se
Postat av: Ann-Sofie

Stackars,stackars djur som får lida helt i onödan, ofta för vår fåfänga....ska leta efter smink och hudvårdsprodukter som inte är testade på djur hädanefter!!!

2010-07-12 @ 22:52:14
Postat av: ♥♥Elin♥♥

♥♥Ja det ska jag med!! Stackars djur. Jag ska börja handla från yves rocher, body shop är också bra. Dom har inga djurtestade produkter.♥♥

2010-07-13 @ 19:17:31
Postat av: Fashionistan

Det går att stödja "Forska Utan Djurförsök" med minst 50 kr i månaden.

2010-07-14 @ 20:55:43
URL: http://modefashionistan.blogg.se/
Postat av: Johanna

Ja det ska jag göra!!

2010-07-14 @ 20:57:14
Postat av: Emmy

Det ska jag kanske också göra.

2010-07-14 @ 20:58:32
Postat av: tufwa

Jag kunde bara inte läsa hela innlägget för hemskt.

2010-07-20 @ 12:19:03
Postat av: Fashionistan

Ja, det är så hemskt. Dom måste verkligen sluta med att testa på djuren. Det är ju djurplågeri i högsta grad!!

2010-07-24 @ 17:59:50
URL: http://modefashionistan.blogg.se/
Postat av: louise

holer med dig mirra hemskt

2010-11-12 @ 16:00:43
Postat av: louise

håler med dig menar jag stava fel

2010-11-12 @ 16:02:41

Kommentera gärna inlägget här:

♥Tänk på att reklam och elaka kommentarer tar jag bort. Jag försöker svara på era frågor så fort jag kan. Lycka till♥

♥Ditt namn♥:
♥Kom ihåg mig?♥

♥E-postadress: (publiceras ej)♥

♥Din URL/Bloggadress:♥

♥Din kommentar skriver du här:♥

Trackback